1. člen
Organizator Facebook nagradnih iger je Papirnica Aladin s.p., Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroskem (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v našem podjetju in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nagradna igra poteka od in do datuma, ki sta zapisana v objavi na Facebook strani.

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri.

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen
Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani Papirnica Aladin, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo v nekaj dnevih po končani nagradni igri, datum pa je znan ob objavi nagradne igre.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani Papirnica Aladin.

Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca.

3. člen
Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

4. člen
Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Facebook strani Papirnica Aladin sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici Facebook strani Papirnica Aladin posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v nabiralnik, ki je opredeljen v prejšnjem stavku tega člena.

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani Papirnica Aladin.

5. člen
Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko Facebook strani Papirnica Aladin obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta in

– strošek prenosa podatkov z interneta.

6. člen
V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen
Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

8. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Papirnica Aladin s.p., Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroskem. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. člen
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani Gnezdo.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Papirnica Aladin.

10. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

Ravne na Koroškem, 25.7.2020

Papirnica Aladin s.p.

Papirnica Aladin Ravne nudi svojim strankam široko paleto pisarniškega materiala, pisarniških potrebščin, črnil, tonerjev, šolskih izdelkov, pisal, igrač, pripomočkov za arhiviranje in ostalo.

Dolgoletne izkušnje in ogromno zadovoljnih strank pričajo o tem, da se v papirnici Aladin dobi ves potreben pisarniški material, ter široko ponudbo izdelkov za pisarno in dom.

Vse za pisarno:

  • pisarniški material (fotokopirni papir A4, kemični svinčniki, spenjači, kalkulatorji, nalepke, mape, facikli...),
  • tonerji in kartuše vseh blagovnih znamk (Canon, Epson, Lexmark, Samsung, HP, Brother...),
  • šolske potrebščine (šolske torbe, peresnice, zvezki, vse za likovni pouk, delovni zvezki, vse za šolo...),
  • program poslovnih daril in dotisk vašega logotipa,
  • obrazci za podjetja in samostojne podjetnike,
  • tiskanje kuvert, dopisov in ostale tiskarske storitve,
  • in vse ostalo kar potrebujete za vašo pisarno.

Pred tiskanjem na željo naročnikov tudi oblikujemo dotisk na kuverte, memorandume, koledarje, vizitke itd.

Naročilo lahko oddate tudi preko e-pošte ali telefona. Za dostavo lahko poskrbimo sami.

Spletna stran zajema vse spletne strani na naslovu papirnica-aladin.si. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršen koli način vključeni v spletno stran papirnica-aladin.si, je Papirnica Aladin Mateja Vušnik s.p., Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroskem (v nadaljevanju papirnica-aladin.si).

Vsebina, ki je objavljena na spletni strani je last papirnica-aladin.si in je avtorsko zaščitena, uporablja se lahko le v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je kakršno koli kopiranje, reproduciranje, razpečevanje ali kakršno koli drugo posredovanje pisnega in grafičnega materiala delno ali v celoti brez pisne odobritve uredništva papirnica-aladin.si. To velja za vso grafično in pisno gradivo ter gradivo kakršne koli druge oblike, ki je objavljeno na spletni strani papirnica-aladin.si, ter na vseh njenih poddomenah in straneh. Vse pravice so pridržane.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s spletno stranjo papirnica-aladin.si nas kontaktirajte po telefonu +386 (02) 620 87 98 ali elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Mobilna aplikacija Kartica Aladin je brezplačna in nepogrešljiva za vse, ki živite hitro in želite biti v vsakem trenutku dobro informirani.

S pomočjo Kartica Aladin aplikacije vam bodo vedno pri roki ponudbe Papirnice Aladin Ravne:

KUPONI UGODNOSTI
Vsi kuponi ugodnosti, zbrani na enem mestu, prav tako pa v aplikaciji najdete tudi ekskluzivne kupone ugodnosti samo za uporabnike aplikacije.

POTISNA OBVESTILA
Vključite potisna obvestila in sporočila o novih ugodnostih vam bomo pošiljali kar na vaš pametni telefon.

OPOMNIKI
Nastavite opomnike in nikoli ne pozabite unovčiti kupona ugodnosti, izkoristiti popusta na promocijo iz letaka ali nakupiti stvari z nakupovalnega listka.

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine sveder.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ter Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Spletna trgovina papirnica-aladin.si je v lasti podjetja Papirnica Aladin Mateja Vušnik s.p. (v nadaljevanju prodajalec), ki s spletno stranjo v celoti upravlja.
Splošni pogoji navedeni na tej strani, določajo pravice, dolžnosti ter pogoje uporabnika spletne trgovine, kot tudi prodajalca.
Uporabnik (v nadaljevanju kupec) se zavezuje k upoštevanju splošnih pogojev ob opravljenem nakupu v spletni trgovini prodajalca. 
Pred zaključenim nakupom je kupec dolžan prebrati splošne pogoje in potrditi, da se s splošnimi pogoji strinja.

Splošni pogoji veljajo kot pogodba sklenjena na daljavo med kupcem in prodajalcem.

1.Registracija v spletni trgovini:

Z registracijo v spletno trgovino papirnica-aladin.si pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. 
Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, poslovno sposobna oseba. 
Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine papirnica-aladin.si, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine papirnica-aladin.si.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

• podatki o identiteti trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter matična in davčna številka);
• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
• informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
• informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
• način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave (glej Postopek nakupa);
• informacije o načinih plačila (glej Postopek nakupa);
• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop (glej Postopek nakupa);
• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika (glej Postopek nakupa);
• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki (glej tudi Točko 8).


2. Naročilo:

Ko kupec (uporabnik spletne strani papirnica-aladin.si) odda naročilo pri prodajalcu (papirnica-aladin.si), dobi od prodajalca informativno elektronsko sporočilo z vsebino naročila. Prodajalec pregleda naročilo in ga potrdi kupcu s potrditveno elektronsko pošto. 
V tem trenutku je sklenjena kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem v slovenskem jeziku. Cena, ki je navedena v potrditvenem elektronskem sporočilu je veljavna in fiksna za obe strani (kupec in prodajalec) in je kasneje več ni možno spreminjati.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Skrajni rok dobave izdelkov, je 5 (pet) delovne dni od datuma oddaje naročila za dostavne naslove v Sloveniji. V kolikor je dobavni rok drugačen trgovec predhodno obvesti kupca in sicer v najkrajšem možnem času.

4. Cene

Vse cene so v evrih (EUR) z vključenim DDV. Naročilo se sklepa v slovenskem jeziku. Cene veljajo na dan naročila. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen v spletni trgovini brez predhodne najave.

5. Postopek nakupa

Ko uporabnik izbere izdelek ali izdelke in s potrdilom na gumb ZAKLJUČI NAKUP odda naročilo, mu spletna prodajalna samodejno "generira - ustvari" in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (izdelki, cene, količine, uporabnikovi podatki ...). 
S tem je naročilo potrjeno, izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem roku.

6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

7. Preklic naročila

Naročilo lahko prekličete isti dan do 12 ure (naslednji dan, če ste naročili po 12 uri): s klicem na (02) 620 87 98 preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (navedite ime in priimek, naslov, telefon na katerem ste dosegljivi, artikel in število kosov, ki jih želite preklicati)

8. Plačilo

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom uporabniku, kako odstopiti od nakupa in kako izdelke vrniti. 
Uporabnik lahko plača naročeno blago:
• po predračunu na TRR, 
• preko PayPal sistema s kreditno kartico.

9. Dobavni rok

Za vse izdelke je dobava blaga naslednji delovni dan. V primeru daljšega dobavnega roka vas bomo o dobavnem roku obvestili po elektronski pošti ali pa po telefonu.

10. Dostava

Blago oziroma storitev bomo dostaviti v obljubljenem času. Ob dobavi vam bomo nudili še dodatne informacije glede pravice do odstopa, predvsem pogoje in način izvršitve same pravice. Zagotovili bomo vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe. Izdelke, ki so kupljeni v spletni trgovini sveder.si dostavlja Pošta Slovenije, kot priporočene pošiljke. Če vas ni doma, poštar pusti v poštnem nabiralniku obvestilo, s katerim prevzamete pošiljko na najbljižji pošti, ko imate čas oz. najkasneje do datuma, ki je naveden na obvestilu.

11. Poštnina

Strošek dostave pri nakupu do 10,00 € znaža 1,20€. Pri nakupu nad 30,01€ je dostava brezplačna in jo v celoti plača papirnica-aladin.si. V kolikor je pri posameznam artiklu naveden drugačen strošek dostave se le/ta upošteva.

12. Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Sem davčni zavezanec, zato vse cene vsebujejo DDV. Prikazane so končne cene izdelka.
Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

13. Komunikacija

Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu izrecno ne nasprotujete.

14. Arhiviranje pogodb

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena pri podjetju 
Papirnica Aladin
Mateja Vušnik s.p.
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroskem

15. Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

Jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila pošiljatelj mora biti jasno razviden različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne. Prav tako morajo biti jasno določena pravila udeležbe v njih željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati

16. Pritožbe

papirnica-aladin.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb mora biti na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. 
Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

17. Varnost

papirnica-aladin.si uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.